De schoolraad wordt samengesteld uit drie geledingen, nl.: de ouders, de lokale gemeenschap en de leerkrachten. Voor iedere geleding worden drie leden verkozen. Binnen deze groep worden voorzitter en secretaris aangeduid. De leden van de schoolraad komen minstens drie keer per schooljaar samen.

Aangezien onze scholen sinds juli 2020 samen met de scholen van Peer, Linde-Wauberg, Wijchmaal, Kleine Brogel en Eksel een VZW vormen (KOPEK) wordt de schoolraad overkoepelend georganiseerd. Eén van de directieleden is beurtelings aanwezig als raadgevend lid, maar neemt niet deel aan ev. stemmingen.

In onze schoolraad zetelen de volgende personen:

Leden Pedagogische raad:

Leden Ouderraad:

Leden Lokale Gemeenschap:

Raadgevende leden:
Beurtelings een directielid